O nás


Kto sme?


Dospelí skauti a skautky Slovenska /DSaSS/ vznikli už v roku 2011 ako neformálne zastrešujúce združenie dvoch právnických subjektov a to Skautská Gilda Slovenska a Kruh dospelých skautov a skautiek Slovenského skautingu. Toto zastrešujúce združenie zabezpečovalo členstvo v Medzinárodnom spoločenstve skautov a skautiek ISGF pre dospelých ako národná organizácia. Má za sebou niekoľkoročnú úspešnú činnosť akceptovanú aj na medzinárodnej úrovni a vytvorila si nadštandardné vzťahy s okolitými skautskými organizáciami pre dospelých. Avšak po odlišnom pohľade vedenia Slovenského skautingu a zvoleného vedenia dospelých skautov a skautiek na spôsob fungovania a začlenenia v štruktúre Slovenského skautingu sa bývalé vedenie Kruhu dospelých skautov a skautiek rozhodlo vykonať zmenu formy združenia z neformálneho na združenie riadne evidované na Ministerstve vnútra SR. O tomto združení už niekoľko rokov taktiež pojednáva aj Organizačný poriadok SLSK, čiže obidva subjekty DSaSS aj SLSK sa navzájom poznajú. Slovenský skauting uhrádzal aj členský poplatok do svetového výboru ISGF. Vzniklo na základe predpisov ISGF, ktoré určujú, kto a za akých podmienok môže byť jeho členom. Doteraz naše členstvo bolo len provizórne, tie požiadavky sme nie celkom spĺňali. DSaSS o.z. nechce riadiť činnosť zúčastnených, chce len sprostredkovať účasť na akciách ISGF a združovať za týmto účelom všetkých (aj neorganizovaných) dospelých skautov a skautiek na Slovensku. V každom prípade sa DSaSS nebráni spolupráci so SLSK či s inými skautskými organizáciami na Slovensku.

NSGF/ SK - Národná organizácia zastupujúca členstvo v ISGF


Dospelí skauti a skautky Slovenska /DSaSS/ o.z. združuje dospelé skautky a skautov alebo aj skautské organizácie pôsobiace na území Slovenska. V súčasnosti sú v o.z. DSaSS registrovaní dospelí členovia Skautskej Gildy Slovenska a časť dospelých zo Slovenského skautingu. DSaSS je národnou skautskou organizáciou pre dospelých – NSGF, ktorých zastupuje v Medzinárodnom spoločenstve skautov a skautiek – International Scout and Guide Fellowship (ISGF).

Štruktúra DSaSS


V DSaSS sú základnými jednotkami oddiely a kluby dospelých skautov a skautiek. Sledovať našu činnosť a spolupracovať môžu aj oddiely rodinného skautingu, priaznivci či priatelia skautingu. O ďalšom fungovaní, podmienkach členstva a činnosti pojednáva vnútorný predpis združenia.

Poslanie DSaSS


• vytváranie motivačného programu pre oddiely a kluby dospelých (nad 18 rokov), priaznivcov skautingu, pre oddiely a kluby oldskautské (seniorské), rodinného skautingu • v spolupráci s prezídiom združenia metodická pomoc a vytváranie materiálov – pre činnosť oddielov a klubov dospelých • v spolupráci s prezídiom združenia realizovať vzdelávacie aktivity pre vodcov a predsedov klubov dospelých • koordinácia činnosti oddielov a klubov dospelých, organizovanie podujatí na medzinárodnej, celoslovenskej a regionálnej úrovni • spolupráca so zložkami dospelých v ostatných skautských organizáciách na území Slovenskej republiky • rozvíjanie medzinárodných vzťahov s organizáciami dospelých v zahraničí • podporovať skautskú mládež vo svojich materských organizáciách, k celoživotnej myšlienke k zachovávaniu skautských hodnôt a ideálov a tieto hodnoty prenášať dospelými skautmi do spoločnosti v ktorej žijú • v spolupráci s ISGF zachovávať tradície a myšlienku tohto spoločenstva ako aj pomoc v sociálnej a charitatívnej oblasti

Priateľstvo bez hraníc


Charakteristickým rysom skautského hnutia je aj jeho medzinárodný rozmer. Skauting prekračuje hranice, rúca jazykové bariéry, stiera rasové aj náboženské rozdiely, vytvára priateľské väzby medzi mladými i dospelými ľuďmi. Medzinárodná dimenzia a kruh priateľstva, ktoré spájajú dospelých skautov na celej zemeguli, sú v názve svetovej organizácie symbolicky vyjadrené anglickým slovom "Fellowship", ktoré v preklade znamená spoločenstvo, ale aj priateľstvo či priateľský zväzok.