O ISGF


A čo je ISGF


ISGF je svetová organizácia pre dospelých. Na základe ideálov Skaut / Sprievodca je jeho základným účelom pomáhať jeho členom udržiavať hodnoty získané a naučené v mládežníckych hnutiach, poskytovať služby v rámci ich komunít, povzbudzovať k neustálemu osobnému rozvoju a podporovať skauting a vedenie vo svete, na vnútroštátnej a miestnej úrovni. ISGF je otvorený pre bývalých členov organizácií WOSM a WAGGGS ale aj pre dospelých, ktorí ako mladí nedostali príležitosť byť skautmi a sprievodcami.

História ISGF


ISGF bola založená 25. októbra 1953 vo švajčiarskom Luzerne - v tom čase až do roku 1996 pod názvom IFOFSAG (Medzinárodné spoločenstvo bývalých skautov a sprievodcov). Pri rozširovaní svetovej organizácie o novo prichádzajúce krajiny začal v hnutí dospelých silnieť názor, že dospelí by nemali byť označovaní ako "bývalí" skauti. Táto požiadavka bola na medzinárodnom fóre výrazne podporovaná aj zástupcami Kmeňa dospelých Junáka, v duchu hesla: Raz skautom, navždy skautom! K zmene názvu organizácie došlo na Svetovej konferencii 1996 v talianskom Monegrotto: Z názvu bol odstránený prívlastok "former" a organizácia prijala nový názov - Medzinárodné spoločenstvo skautov a skautiek - International Scout and Guide Fellowship (ISGF). ISGF bol založený na základe uznesení prijatých na svetových konferenciách WOSM a WAGGGS v roku 1953. Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť medzinárodnú platformu pre dospelých, ktorí sa už aktívne neangažujú v mládežníckych hnutiach a stále chcú svoj život zakladať na princípoch a hodnotách skautingu a vodcovstva. ISGF je nezávislá organizácia, ktorá pracuje v súlade a porozumení s organizáciami WAGGGS a WOSM. Úzka spolupráca s organizáciami skautov a sprievodcov je vyjadrená v dokumentoch o vzťahoch medzi WAGGGS a WOSM.

Štruktúra ISGF


Skauting dospelých (Scouting for Adults) je vo svetovom skautskom hnutí zastrešený medzinárodným spoločenstvom ISGF. Sídlom organizácie je Brusel, hlavné mesto Belgicka. Členmi ISGF sú NSGF (Národné skautské a sprievodcovské spoločenstvá), ktoré sú v súčasnosti v 66 krajinách (2019). NSGF sú zložené z niekoľkých LSGF (miestnych skautských a sprievodcovských spoločenstiev) v každej krajine. V krajinách bez NSGF sa jednotliví členovia a malé skupiny môžu stať členmi ISGF prostredníctvom centrálnej pobočky, ktorá je v súčasnosti v 38 krajinách (2020), až do vytvorenia národného štipendia. K hnutiu sa hlási vyše 100 tisíc dospelých skautov.

Štruktúra ISGF je rozčlenená


Do piatich kontinentálnych a interkontinentálnych regiónov : Africký, Arabský, Ázijsko-Pacifický a Európsky a novo konštituovaný región Západnej pologule (Western Hemisphere) s krajinami Severnej, Strednej a Južnej Ameriky. V troch najpočetnejších regiónoch (Afrika, arabské štáty, Európa) sa členské štáty združujú ešte v subregiónoch – menších oblastiach územne susediacich a blízkych štátov. Slovensko je súčasťou subregiónu Stredná Európa (Česko, Estónsko, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko).

Svetové ústredie


V čele ISGF je Svetový výbor. Členovia sú volení na Svetovej konferencii, vrcholným riadiacim orgánom ISGF. Konferencie sa konajú v trojročných intervaloch. Popri ôsmich volených členoch sú dve miesta vo Svetovom výbore určené zástupcom WOSM a WAGGGS. Súčasnou prezidentkou Svetového výboru ISGF (od roku 2019) je Zalillah Mohd Taib .

Znak ISGF


Hlavným symbolom svetového spoločenstva dospelých skautov a skautiek je znak ISGF. Tvorí ho červená štylizovaná ľalia s modrým lemom a dvoma bielymi päťcípymi hviezdami v krajných listoch. Ľalia je podložená bielym trojlístkom, takisto modro lemovaným. Základné prvky znaku sú podobné symbolike chlapčenského a dievčenského skautingu. Dokumentujú spätosť mládeže a dospelých vo svetovom skautskom hnutí. Prelínanie ľalie a trojlístka je vyjadrením jednoty mužov a žien vo spoločenstvo dospelých.

Fellowship Day


Skauti na celej Zemi - mládež aj dospelí - oslavujú spoločne niekoľko svetových skautských sviatkov: 22. február je Dňom zamyslenia, ktorý pripomína rovnaký dátum narodenia manželov Baden-Powellových: svetového náčelníka-zakladateľa Roberta BP (* 1857) a Olave (* 1889), ktorá po manželovom boku bola vedúcou osobnosťou svetového dievčenského skautingu. Pre skautky-ženy a dievčatá, je tento dátum aj sviatkom Dňa sesterstva. Celosvetovým patrónom skautov je sv. Juraj. Jeho odkaz, symbolicky vyjadrený súbojom rytiera s drakom - boj dobra so zlom, si skauting pripomína Dňom sv. Juraja (24. apríla). Pre dospelých skautov je rovnako významný dátum aj 25. október, deň založenia Medzinárodného spoločenstva skautov a skautiek. V ISGF je tento dátum oslavovaný ako Deň spoločenstva - Fellowship Day. Súčasťou osláv v jednotlivých členských krajinách bývajú charitatívne akcie v prospech obetí prírodných živelných pohrôm, občianskych a vojnových konfliktov v politicko-spoločensky nestabilných krajinách a oblastiach Zeme. Charita a sociálne projekty sú vôbec jednou z kľúčových oblastí činnosti ISGF.