Vnútorný predpis

19. mája 2022

Vnútorný predpis

Kapitola č.1 Rokovací poriadok Kapitola č.2 Organizačná štruktúra Kapitola č.3 Zahraničný komisár Kapitola č.4 Pracovné tímy Kapitola č.5 Rovnošata v združení